Mikä tutkimus?

 

Osana TOTEEMI-hanketta, Laurea toteutti laajan kyselytutkimuksen AMK-opiskelijoiden hyvinvoinnista, uskosta omaan tulevaisuuteensa ja mitkä eri asiat näihin vaikuttavat. Tulokset heijastavat hyvin Laurean opiskelijoita, koska heitä oli lähes 80% vastaajista.

 

Miksi tutkimus toteutettiin?

 

Opiskelijoiden hyvinvointi on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina. Eikä ihme, sillä opiskelijoiden mielenterveys on heikentynyt koko 2010-luvun ja erityisesti stressin kokemus on lisääntynyt.  Opiskelijan hyvinvointi vaikuttaa merkittävästi opinnoissa menestymiseen, mikä taas osaltaan vaikuttaa työllistymiseen ja pitkän tähtäimen hyvinvointiin.

Monet korkeakoulut ovat alkaneet painottaa entistä enemmän itsenäistä opiskelua ja osa opetuksesta on siirtynyt täysin verkkoon. Tämä on merkittävä haaste korkeakouluille, niin opetuksen suunnittelun kuin opiskelijoiden tukemisen kannalta.

Tutkimusten tulosten perusteella voimme sanoa, että opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea ja entistä parempia tukipalveluita. Opintojen siirtyminen entistä itsenäisempään suuntaan vaikeuttaa opiskelijoiden tarpeiden tunnistamista ja korkeakoulujen tuleekin löytää keinoja opiskelijoiden tarpeiden tunnistamiseen.

Opiskelija, jolla on vahva usko omaan tulevaisuuteensa pystyy paremmin suunnittelemaan omaa elämäänsä pitkällä tähtäimellä ja voi paremmin. Siksi korkeakoulun tuleekin rakentaa opiskelijoiden osaamista, luoda heille uskoa omiin kykyihinsä ja

Alla joitain kiinnostavia havaintoja tutkimuksesta. Koko tutkimuksen löydät osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/262898

 

Tuloksia

 

Hyvinvointi

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia havaintoja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Esimerkiksi se, että monet opiskelijat kokevat paljon stressiä (74% vastaajista). Todella huolestuttavaa oli myös, että lähes puolet  (44.15 %) oli tuntenut itsensä masentuneeksi kuluneen lukukauden aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että masentuneisuuden kokemus on erityisesti yhteydessä näköalattomuuteen, stressin kokemukseen ja yksinäisyyteen. Läheiset ihmissuhteet koettiin todella tärkeäksi osaksi jaksamisessa. Yksinäisyyttä koki noin kolmasosa opiskelijoista (33.79 %).

Lähes 73 prosenttia opiskelijoista koki, että heidän on helppo pyytää tarvittaessa apua muilta. Huolestuttava oli kuitenkin, että nimenomaan sellaiset opiskelijat, jotka tarvitsevat eniten tukipalveluita, kokivat avun hakemisen vaikeaksi.

 

Opinnot

 

Noin 75 prosenttia opiskelijoista kertoi, että opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen on heille pääsääntöisesti helppoa ja suurin osa koki, että oppilaitos tuki heidän oppimistaan ja opinninnoissa edistymistään.

Isoin osa myös koki henkilökunnan ammattitaitoiseksi. Huolestuttavaa oli kuitenkin, että suurin osa koki, etteivät saa suorituksistaan tarpeeksi palautetta.

Lähes 88 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, että heidän opiskelutaitonsa ovat hyvät suhteessa heidän opintojensa vaativuustasoon. Kuitenkin 40 prosenttia opiskelijoista vastasi, että opiskeltavat asiat tuntuvat niin monimutkaisilta.

Oli hyvä kuulla, että omiin opintoihin koki pystyvänsä vaikuttamaan yli 75% opiskelijoista. Ikävää sen sijaan oli, että alle puolet koki voivansa vaikuttaa oman oppilaitoksensa asioihin. Tässä myös opiskelijakunnalla on parantamisen varaa.

 

Työskentely ja työllistyminen

 

Opiskelijoista yli 43 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä opintojensa ohella säännöllisesti ja useimmiten tämä työskentely tapahtui ainakin jollain tasolla oman alan töissä.

Noin 80% vastaajista koki, että oman asuinalueen tarjoamat työmahdollisuudet omalla alalla ovat hyvät. Tämä on

Noin 87 prosenttia opiskelijoista uskoi työllistyvänsä nopeasti valmistumisensa jälkeen omia opintojaan vastaavalle alalle. Yli 80 prosenttia oli myös sitä mieltä, että saa pysyvän työpaikan. Toisaalta lähes puolet (40.58 %) piti alan vaihtamista erittäin todennäköisenä.