Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteitä opiskelija-aktiivitoiminnasta

Oletko toiminut kampustiimissä, opiskelijayhdistyksessä tai vaikkapa edustajistossa? Voit hakea toiminnasta opintopisteitä ja osaamismerkkejä!

Opiskelijatoiminnassa syntyy osaamista, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Opiskelijatoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus suorittaa 5 op – 35 op opetussuunnitelman mukaista täydentävää osaamista. Nämä opintopisteet saavat vararehtorin päätöksellä tulla tutkinnon opintopisteiden lisäksi eivätkä ne estä osallistumista muuhun täydentävään opintotarjontaan.

Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta haetaan kunkin opintojakson osaamistavoitteiden yhteydessä löytyvällä osaamismerkkihakemuslomakkeella ja osaamisen näytöksi opiskelija laatii portfolion. Täytä lomakkeen tiedot ja liitä mukaan portfoliosi. Voit hakea pisteet yhdestä tai useammasta opintojaksosta samalla kertaa. Halutessasi voit myös ensin hakea pisteet osasta opintojaksoista ja myöhemmin toisista. Opintopisteet kirjataan sille lukukaudelle, milloin olet opintopisteet hakenut.

Open badge -osaamismerkkiä voit hyödyntää  esimerkiksi LinkedIn-profiiliissasi osoittaaksesi kerryttämääsi osaamista. Osaamismerkki on voimassa viiden vuoden ajan myöntämisajankohdasta

Opiskelija-aktiivimoduuleista vastaa Laurean suunnittelija Nelli Roine.

Opintopisteiden hakeminen

 1. Tutustu osaamistavoitteisiin.
 2. Tee portfolio, jossa kuvaat tekemääsi ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Samalla portfoliolla voit hakea useampien opintojaksojen näyttöä, mutta erottele opintojaksojen sisällöt erillisillä otsikkosivuilla toisistaan.
 3. Tee osaamismerkkihakemus kuhunkin hakemaasi osaamismerkkiin erikseen. Käytä hakemuksessa [email protected] sähköpostiosoitettasi.
 4. Näyttöryhmä arvioi hakemuksia jatkuvasti muuten paitsi loma-aikoina (vuodenvaihde ja kesä-heinäkuu).
 5. Näyttöryhmä joko hyväksyy tai pyytää lisäyksiä portfolioon
 6. Kun opintopisteet myönnetään, arviointi näytöstä on hyväksytty/hylätty ja lisäksi opiskelija saa Laurean osaamismerkin.
Palautuspäivät ennen kesää ja joulua
 • Portfoliot arvioidaan kolmen viikon sisällä palautuksesta.
 • Jos haluat saada opintopisteet kirjattua kevätlukukaudelle, viimeinen mahdollisuus palauttaa hakemus on 15.5. ja jos portfoliotasi pyydetään täydentämään, uusi versio pitää palauttaa 1.6. mennessä.  Poikkeuksena Tuutorointi opiskelijatoiminnassa, jonka hakemus pitää jättää 5.5. mennessä.
 • Kesän jälkeen portfoliota aletaan arvioida jälleen 15.8. jälkeen.
 • Jos haluat saada opintopisteet kirjattua syyslukukaudelle, viimeinen mahdollisuus palauttaa hakemus on 15.11. ja jos portfoliotasi pyydetään täydentämään, uusi versio pitää palauttaa 1.12. mennessä. Poikkeuksena Tuutorointi opiskelijatoiminnassa, jonka hakemus pitää jättää 5.11. mennessä.
 • Joulun jälkeen portfolioita aletaan arvioida jälleen 15.1. jälkeen.

Moduulien ja opintojaksojen kuvaukset

Yhteisöllinen vaikuttaja

Yhteisöllinen vaikuttaja -moduuli on kaikkien opiskelija-aktiivitoimintaan osallistuvien perusosaamista. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, kampusten aktiivisessa opiskelijatoiminnassa sekä aktiivisesta opiskelijajärjestön viestinnän kehittämisestä verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä tuutoritoiminnassa.

Moduulissa keskiössä on tieto- ja taitoperustan kehittyminen, joka tukee vaikuttajana toimimista erilaisissa tilanteissa ja toiminnan eri tasoilla. Moduulin opintoja suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee viemään eteenpäin aloitteita sekä toimia vaikuttajana ja vastuunkantajana erilaisissa toimintaympäristöissä. Tuutoritoiminnan opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolista osaamista erilaisten ihmisten ohjaamisesta erilaisissa tilanteissa. Hän osaa tukea osaamisen ja opiskelijaidentiteetin kehittymistä sekä neuvoa erilaisten työvälineiden käytössä. Toiminnallaan hän osaa tukea yhteisöllisyyttä.

Jäsenpalvelut opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Asiakaspalveluosaaminen
Opiskelija osaa:
– kuvata, mitä on loistava asiakaspalvelu ja antaa tästä esimerkkejä omasta opiskelijatoiminnastaan
– kohdata erilaisia ihmisiä asiakaspalvelutilanteessa heidän tarpeensa huomioonottaen
– toimia asiakaspalvelussa rakentavasti ja yhteisöllisyyttä edistäen

2. Turvallisuus ja tietosuoja
Opiskelija osaa:
– noudattaa henkilötieto- ja salassapitovelvollisuutta ja kuvata näihin liittyviä riskejä jäsenpalveluita järjestettäessä
– käyttää jäsenrekisteriä ja kassajärjestelmää turvallisesti

3. Palveluiden kehittäminen
Opiskelija osaa:
– tunnistaa epäsuoran palautteen
– hyödyntää palautetta palveluiden kehittämisessä
– huomioida tulevaisuuden trendit palveluiden kehittämisessä

Viestintä opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Ulkoinen viestintä
Opiskelija osaa:
– käyttää viestintäkanavia monipuolisesti
– viestiä vaikuttavasti ja innostavasti
– seurata viestinnän trendejä ja hyödyntää niitä

2. Sisäinen viestintä
Opiskelija osaa:
– käyttää sovittuja viestintäkanavia
– edistää rakentavaa ja avointa viestintäkulttuuria
– raportoida omasta toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti

3. Markkinointi
Opiskelija osaa:
– noudattaa graafista ohjeistoa ja tone of voicea
– suunnitella markkinointia ja hyödyntää tekemäänsä suunnitelmaa eri kanavissa viestiessään
– hyödyntää erilaisten palveluiden ja tuotteiden keskinäistä yhteyttä lisämyynnissä

Tapahtumien järjestäminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Tapahtumaorganisointi
Opiskelija osaa:
– laatia tapahtuma- ja turvallisuussuunnitelman ja toimia niiden mukaan
– suunnitella tapahtuman budjetoinnin ja henkilöstöresurssien hyödyntämisen
– toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja pystyy reagoimaan niihin
– koordinoida ja toteuttaa tapahtuman viestintää ja markkinointia

2. Tapahtumien kehittäminen
Opiskelija osaa:
– tunnistaa erilaiset kohderyhmät, joille tapahtumia järjestetään ja kuvata kohderyhmien odotuksia tapahtumalle
– kehittää tulevia tapahtumia aiempien tuloksien ja palautteiden perusteella

3. Sidosryhmätyöskentely
Opiskelija osaa:
– tunnistaa tapahtumiin liittyvät sidosryhmät ja osaa kuvata sidosryhmien intressit yhteistyöhön tapahtumassa
– solmia yhteistyösopimuksen

Tuutorointi opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kahdella osa-alueella:
1. Kohtaaminen ja yhteisöllisyys
Opiskelija osaa:
– toimia moninaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja huomioida kaikki opiskelijat tasapuolisesti toiminnassaan
– aktiivisesti tukea uusien opiskelijoiden tutustumista ja ryhmän muodostumista
– järjestää yhteisöllisiä tapahtumia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa
– ohjata ja tukea saapuvia vaihto-opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti
– luoda yhteisöllisyyttä ja edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä verkkoympäristössä

2. Opiskelijan ohjaaminen
Opiskelija osaa:
– esitellä Laureaa ja ohjata uusia opiskelijoita Laurean toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin
– käyttää Laurean järjestelmiä ja tukea niiden käytössä
– toimia yhteistyössä toisten tuutorien, Laureamkon toimijoiden sekä Laurean henkilöstön kanssa
– toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
– esitellä tarjolla olevia opiskeluhyvinvointipalveluita ja toimia yhteistyössä hyvinvointitoimijoiden kanssa

Tuutoroinnin osaamisalueesta voit hakea opintopisteet vain Laureamkon tuutoritoiminnan perusteellla.

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan yllä kuvattuna osaamisena portfolion avulla.

Tulevaisuuden johtaminen

Tulevaisuuden johtamisen moduulissa osaamisen ydintä on johtamisosaamisen kehittyminen käytännön toiminnassa. 

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee toimimaan johtotehtävissä niin asioiden kuin ihmisten johtamiseksi. Opiskelija osaa johtamisellaan edistää organisaation tavoitteita ja toteuttaa tarkoituksenmukaista johtamisviestintää. Johtamisessa hän osaa hyödyntää laatutyöhön, turvallisuuden arviointiin sekä henkilöstöjohtamiseen liittyvää osaamista.

Johtaminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tämän opintojakson vaadittu osaaminen kertyy todennäköisimmin Laureamkon kampustiimin, edustajiston tai hallituksen puheenjohtajistossa tai aineyhdistyksen puheenjohtajistossa.

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Itsensä johtaminen
Opiskelija osaa:
– asettaa toiminnalleen tavoitteita
– hallita omaa ajankäyttöään
– arvioida oman toimintansa ja osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet

2. Strateginen johtaminen
Opiskelija osaa:
– kuvata strategisen ja operatiivisen toiminnan eron
– strategista suunnittelua eli esimerkiksi osaa asettaa tavoitteita ja mitata toimintaa
– ennakoida muuttuvia tilanteita ja reagoida niihin

3. Ihmisten johtaminen
Opiskelija osaa:
– toimia vastuullisesti johtajana
– johtaa tiimiä tuloksekkaasti ja toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa
– innostaa, kannustaa ja tukea tiimiään 

Vaikuttaminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Opiskelija osaa:
– tehdä vaikuttamistyötä itsenäisesti ja tavoitteellisesti
– tehdä suunnitelman edunvalvontatavoitteen saavuttamiseksi
– viestiä vaikuttavasti edunvalvontatoiminnasta

2. Päätöksenteko
Opiskelija osaa:
– kokouskäytännöt ja tuottaa kokousasiakirjoja
– raportoida toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti
– hyödyntää omia mahdollisuuksiaan päätöksentekoprosesseihin vaikuttamisessa

3. Vaikuttamisen työkalut
Opiskelija osaa:
– hyödyntää toiminnalleen keskeisiä asiakirjoja, kuten lainsäädäntöä tai Laurean ja opiskelijajärjestön ohjaavia dokumentteja
– hyödyntää opiskelijoilta saatua palautetta edunvalvonnassa
– toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa

Projektinhallinta opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kahdella osa-alueella:
1. Tiimityöskentely
Opiskelija osaa:
– jakaa tehtäviä tiimissä tehokkaasti ja delegoida vastuullisesti digitaalisia työkaluja hyödyntäen
– toimia tiimille asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhdessä muiden kanssa
– järjestää tehokkaan kokouksen ja toteuttaa sen tuloksekkaasti
– arvioida omaa ja tiiminsä työskentelyä ja kehittää toimintaa sen pohjalta

2. Talous
Opiskelija osaa:
– tulkita ja hyödyntää talousdokumentteja, kuten tuloslaskelmaa, tasetta ja talousarviota
– kuvata taloussuunnittelun ja -seurannan merkityksen
– laatia budjetin
– tehdä inventaarion opiskelijajärjestön tuotteista

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana tai ison projektikokonaisuuden tai yhdistyksen vetäjänä. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan opintojaksokohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti kuvattuna osaamisena portfolion avulla.

Portfolion tarkempi tehtävänanto 

 

 • Tutustu ensin opintojakson osaamistavoitteisiin. 
 • Jaa teksti kappaleisiin ja otsikoi sisältö osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 • Sisällytä portfolioon itsesi esittely, jossa kerrot, kuka olet ja missä tehtävissä olet toiminut opiskelija-aktiivitoiminnassa. Liitä halutessasi mukaan kuva itsestäsi. 
 • Kuvaa tekstissä käytännön esimerkkejä käyttäen, miten osaamisesi on kehittynyt kussakin osaamistavoitteessa (esim. Jäsenpalveluiden kohdalla tulee kuvata sekä hyvän asiakaspalvelun piirteitä että sitä, kuinka omat taitosi kasvoivat asiakaspalvelussa opiskelija-aktiivitoiminnan myötä). Osaamisen kasvua voit kuvata esimerkiksi ensin kertomalla mitä osasit kussakin osa-alueessa ennen toimintaan osallistumista, ja sitten sanoittamalla mitä taitoja sekä osaamista tähän karttui lisäksi toiminnan myötä.  
 • Käsittelethän portfoliolla kaikkia opintojakson osaamistavoitteita. 
 • Kerro, mikä oli oma panoksesi työskentelyssä.  
 • HUOM!  Lisää vielä kunkin opintojakson portfolion loppuun yhteenveto siitä, mitä olet oppinut opiskelija-aktiivitoiminnasta. Eli sanoita osaamisesi kasvu. Ilman yhteenvetoa portfoliota ei hyväksytä. 

Huomioithan myös: 

 • Käytäthän portfoliossasi hyvää yleiskieltä, jolla kertoisit työskentelystäsi työnantajalle. Kirjoita kokonaisilla lauseilla ja asiallisesti, samalla tavoin kuin muissakin oppimistehtävävastauksissa. 
 • Voit liittää työnäytteen portfolioon esimerkiksi mainoksen, projektisuunnitelman, markkinointisuunnitelman tai kuvan tapahtuman budjetista. 
 • Voit tehdä portfoliosi sähköiseen portfolioalustaan (Microsoft Sway, Bulb tai muu), Powerpointille tai Wordiin.   
 • Kuvilla voit tehdä portfoliosi eläväksi ja erityisesti viestinnän osaamisesta kerrottaessa ne ovat hyödyllisiä, mutta muuten eivät pakollisia. 
 • Hyväksyttävää suoritusta ei saa portfoliolla, jolla vain luettelet tehtyjä toimia ilman osaamisen kehittymisen kuvausta.  

Ohje Open Badge-merkin lisäämiseen Linkediniin

Ohje toimintaan Open Badge-ohjelmassa 

Osaamismerkkihakemuksessa tulee käyttää [email protected] muotoista sähköpostiosoitetta.

Kun merkki myönnetään, opiskelija saa osoitteesta [email protected] seuraavan viestin ja linkin (etsi viesti hakutoiminnolla sähköpostistasi.) :

Olet saavuttanut opiskelija-aktiivitoimintasi perusteella osaamista, josta sinulle myönnetään osaamismerkki Laureamko XX-opintojakson opiskelijatoiminnassa. 

Luo ilmaiset tunnukset Open Passporttiin ja lunasta merkkisi. Ansaitut merkit kerääntyvät Passporttiin ja pysyty sitä kautta jakaamaan osaamismerkkejä esim. LinkedInin kautta. 

https://openbadgepassport.com/1etusivu/ 

Ohje Open Badge Passport – Näin luot tunnuksen (videon kesto 2:42 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=2PKS2GajgME 

Ohje toimintaan Linkedinissä 

Tämän jälkeen merkki pitää julkaista Linkedinissä. 

 1. Mene LinkedIn profiilisivullesi ja valitse Add to profile ja sieltä Recommended ja Licenses & Certifications -kohtaan ja klikkaa plussasta 
 1. Lisää osaamismerkkisivullesi linkkinimi ja lisää Open Badge Factorysta kopioitu osoite Credential URL-kenttään ja muut tarvittavat tiedot.  
 1. Lopuksi paina Save. 

Lisätietoja

Nelli Roine, suunnittelija
[email protected]

Annika Sievinen, opiskelijakunnan asiantuntija
[email protected]