Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteiden hakeminen opiskelija-aktiivina toimimisesta

Opintopisteiden hakuprosessi uudistuu syksyllä 2020 ja uudet moduulit osaamistavoitteineen päivitetään tälle sivulle pian. Tällä hetkellä opintopistehakemuksia ei valitettavasti voi jättää, muistathan silti jatkaa toimintasi ja osaamisesi kehittymisen kirjaamista myös kesän yli!

Opiskelijatoiminnassa syntyy osaamista, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Opiskelijatoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus suorittaa 5 op – 45 op opetussuunnitelman mukaista täydentävää osaamista. Opiskelijatoiminnan osaamisen kerryttämiseen sovelletaan hankitun osaamisen tunnistamisen prosessia.

Opiskelija-aktiivimoduulien moduulivastaava on Laurean palvelusuunnittelija Jaana Akiola.

Moduulien kuvaukset

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Osaamistavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaja -moduuli on kaikkien opiskelija-aktiivitoimintaan osallistuvien perusosaamista. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, kampusten aktiivisessa opiskelijatoiminnassa sekä aktiivisesta opiskelijakunnan viestinnän kehittämisestä verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Moduulissa keskiössä on tieto- ja taitoperustan kehittyminen, joka tukee vaikuttajana toimimista erilaisissa tilanteissa ja toiminnan eri tasoilla.Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee viemään eteenpäin aloitteita sekä toimia vaikuttajana ja vastuunkantajana erilaisissa toimintaympäristöissä.

Itsensä kehittäminen

Opiskelija
– erottaa strategisen ja operatiivisen toiminnan
– ymmärtää toimintaa säätelevien lakien ja muiden säännöksien vaikutuksen
– osaa delegoida tehtäviä sekä seurata tehtävien suorittamista
– osaa hallita omaa ajankäyttöään
– osaa arvioida oman ja toiminnan ja osaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet
– hallitsee erilaiset sähköiset työvälineet
– osaa työskennellä yhteisöllisesti erilaisilla sähköisillä alustoilla

Tapahtumaorganisointi

Opiskelija
– osaa organisoida tapahtumia ja tilaisuuksia
– osaa laatia kokonaissuunnitelman ja toteuttaa sen
– osaa laatia turvallisuussuunnitelman
– hallitsee budjetoinnin ja henkilöstöresurssit
– osaa koordinoida ja toteuttaa tapahtuman markkinointia
– hallitsee nopeasti muuttuvat tilanteet ja pystyy reagoimaan niihin

Asiakaspalveluosaaminen

Opiskelija
– tietää, mitä on loistava asiakaspalvelu
– ymmärtää erilaisia ihmisiä
– haluaa toimia rakentavasti ja yhteisöllisyyttä edistäen

Sidosryhmätyöskentely

Opiskelija
– osaa toimia vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa
– ymmärtää erilaisten verkostojen merkityksen

Viestintä, vuorovaikutus ja päätöksenteko

Opiskelija
– osaa järjestää tehokkaan kokouksen ja toteuttaa sen tuloksekkaasti
– viestii vaikuttavasti toiminnasta
– ymmärtää rakentavan ja avoimen viestintäkulttuurin vaatimukset
– raportoi toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti
– seuraa muutoksia ja osaa reagoida niihin tarvittaessa

Hallitustyöskentely

Opiskelija
– tekee vaikuttamistoimintaa
– toteuttaa yritysyhteistyötä
– ymmärtää esimiestyön osaamisen merkityksen
– osaa projektinhallintaa sekä toimia projektiryhmässä
– osaa strategista suunnittelua

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan yllä kuvattuna osaamisena portfolion avulla ja kirjataan projektina. Laajuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää joko osallistumalla opintojaksoihin tai työskentelemällä projekteissa. Huomioithan, että joissain koulutusmuodoissa projektit ovat ensisijainen tapa kerryttää opintopisteitä.

Projekteissa osallistutaan kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen kehittämistyöhön sekä hanketoimintaan. Työkieli projekteissa on joko suomi tai englanti. Projektit voivat kohdistua myös opiskelijan oman yrityksen toiminnan kehittämiseen. Projektin aihe ja siitä syntyvä osaaminen täsmentyvät projektin tullessa tarjontaan. Projektien laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Projektissa syntyvä osaaminen voi sisältyä osittain myös toisen moduulin tavoitteisiin ja siten opintopisteet voivat jakaantua usean moduulin kesken.

Tulevaisuuden johtaminen

Osaamistavoitteet

Tulevaisuuden johtamisen moduulissa osaamisen ydintä on johtamisosaamisen kehittyminen käytännön toiminnassa.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee toimimaan johtotehtävissä niin asioiden kuin ihmisten johtamiseksi. Opiskelija osaa johtamisellaan edistää organisaation tavoitteita ja toteuttaa tarkoituksenmukaista johtamisviestintää. Johtamisessa hän osaa hyödyntää laatutyöhön, turvallisuuden arviointiin sekä henkilöstöjohtamiseen liittyvää osaamista.

Itsensäjohtaminen

Opiskelija
– toimii innostajana, kannustajana ja asioiden organisaattorina
– tuntee itsensä ja osaa johtaa itseään
– kehittää itseään ja osaamistaan koko toimintansa ajan
– toimii esimerkkinä muille toimijoille
– osallistuu mentorointiohjelmaan

Strateginen johtaminen

Opiskelija
– toimii vastuullisena johtajana
– osaa visioida
– seuraa toimeensa kuuluvaa uutisointia ja trendejä ja reagoi tarvittaessa
– osaa ennakoida muuttuvia tilanteita ja reagoida niihin
– ymmärtää tekemistensä strategiset seuraukset
– osaa asettaa tavoitteita ja mitata toimintaa

Ihmisten johtaminen

Opiskelija
– ymmärtää (tarvittaessa) esimiesvastuunsa
– osaa johtaa tiimiä tuloksekkaasti
– innostaa, kannustaa ja tukee tiimiään
– osaa toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa

Turvallisuus- ja laatujohtaminen

Opiskelija
– tuntee laadunvarmistuksen periaatteet
– toimii turvallisuutta edistävissä tehtävissä
– ymmärtää henkilötieto- ja salassapitovelvollisuudet

Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen

Opiskelija
– toimii proaktiivisesti vaikuttamistoiminnassa
– osaa tehdä vaikuttavaa vaikuttajaviestintää
– osaa toimia erilaisilla viestinnän foorumeilla

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana tai ison projektikokonaisuuden tai yhdistyksen vetäjänä. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan yllä kuvattuna osaamisena portfolion avulla ja kirjataan projektina. Laajuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää joko osallistumalla opintojaksoihin tai työskentelemällä projekteissa. Huomioithan, että joissain koulutusmuodoissa projektit ovat ensisijainen tapa kerryttää opintopisteitä.

Projekteissa osallistutaan kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen kehittämistyöhön sekä hanketoimintaan. Työkieli projekteissa on joko suomi tai englanti. Projektit voivat kohdistua myös opiskelijan oman yrityksen toiminnan kehittämiseen. Projektin aihe ja siitä syntyvä osaaminen täsmentyvät projektin tullessa tarjontaan. Projektien laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Projektissa syntyvä osaaminen voi sisältyä osittain myös toisen moduulin tavoitteisiin ja siten opintopisteet voivat jakaantua usean moduulin kesken.

Ohjaus ja osaamisvalmennus

Ohjaus ja osaamisvalmennus

Osaamistavoitteet

Ohjaus ja osaamisvalmennus -moduulissa osaamista syntyy ohjaustoiminnassa.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolista osaamista erilaisten ihmisten ohjaamisesta erilaisissa tilanteissa. Hän osaa tukea osaamisen ja identiteetin kehittymistä sekä neuvoa erilaisten työvälineiden käytössä. Toiminnallaan hän osaa tukea yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opintojaksoilla opiskelijakunnan toimintaan osallistumalla. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti.

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää joko osallistumalla opintojaksoihin tai työskentelemällä projekteissa. Huomioithan, että joissain koulutusmuodoissa projektit ovat ensisijainen tapa kerryttää opintopisteitä.

Projekteissa osallistutaan kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen kehittämistyöhön sekä hanketoimintaan. Työkieli projekteissa on joko suomi tai englanti. Projektit voivat kohdistua myös opiskelijan oman yrityksen toiminnan kehittämiseen. Projektin aihe ja siitä syntyvä osaaminen täsmentyvät projektin tullessa tarjontaan. Projektien laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Projektissa syntyvä osaaminen voi sisältyä osittain myös toisen moduulin tavoitteisiin ja siten opintopisteet voivat jakaantua usean moduulin kesken.

Tuutoritoiminta

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– arvioida tuutorointia oman kampuksen ja siellä olevien koulutusvastuiden näkökulmasta
– ohjata uusia opiskelijoita Laurean toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin
– tuntee käytössä olevat järjestelmät
– luoda itselleen osaamisporfolion ja osaavat tukea uusia opiskelijoita osaamisportfolion rakentamisessa Kyvyt.fi -palvelussa
– tuntee oman kampuksen oppimisympäristöt ja voivat tarvittaessa edustaa kampusta erilaisissa tapahtumissa
– urasuunnitteluun liittyviä työtapoja ja osaavat yhteistyössä opettajatuutorin kanssa tukea uusia opiskelijoita urasuunnitteluun liittyvissä teemoissa
– toimia aktiivisena työyhteisön ja opiskeluhyvinvoinnin edistäjänä

Zone-tuutorina toimiminen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
– kuvata liikunnan merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä
– organisoida liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja/tai tapahtumia opiskelijoille ja viestiä näistä
– arvioida ryhmässä toimimistaan ja onnistumistaan Zone-tuutorina
– vastuutuutorina kuvata johtamistaitonsa kehittymistä tuutoroinnin aikana

Callidus-tuutorointi

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– ohjata muita opiskelijoita omalla vahvuusalueellaan
– kannustaa ja innostaa ohjattavaansa
– kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan

International Activities

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– huomioida kansainvälisen toiminnan erityispiirteet
– verkottua kansainvälisellä ulottuvuudella
– toimia kansainvälisessä ympäristössä eri kulttuureja edustavien kanssa

Ohjeet moduulien arvioinnin hakemiseen

Opintopisteiden hakuprosessi uudistuu syksyllä 2020 ja uudet moduulit osaamistavoitteineen päivitetään tälle sivulle pian. Tällä hetkellä opintopistehakemuksia ei valitettavasti voi jättää, muistathan silti jatkaa toimintasi ja osaamisesi kehittymisen kirjaamista myös kesän yli!

Moduuleista voi hakea maksimissaan 15 opintopistettä. Haettu opintopiste määrä kannattaa suhteuttaa moduulin oppimistavoitteisiin ja omaan aktiiviaikaan. Mitä useammasta osa-alueesta on kertynyt osaamista ja mitä pidempään on toiminut, sitä enemmän opintopisteitä voi hakea. Pisteitä voi hakea useammasta moduulista. Tulevaisuuden johtaja –moduulista pisteitä voivat hakea esimerkiksi kampustiimin, edustajiston tai hallituksen puheenjohtajina toimineet. Erilaiset aktiiviroolit kerryttävät erilaista osaamista, joten tittelin lisäksi kannattaa pohtia, onko saanut tavoitteita vastaavaa osaamista esimerkiksi projektin tai tapahtuman vetäjänä.

Opiskelija huolehtii oman toimintansa ja osaamistavoitteiden välisestä suhteesta, hankkii tarvittavaa teoriatietoa toiminnan tueksi, syventämiseksi sekä kehittämiseksi. Opiskelija dokumentoi toimintaansa ja näyttöjä osaamisesta esim. Kyvyt.fi-sivustolle portfolioonsa. Portfoliota kannattaa rakentaa läpi koko aktiiviuran ja sitä voi käyttää myös esimerkiksi työn haussa ja oman osaamisen näyttämiseen.

Opiskelija näyttää portfoliossa oman osaamisensa omalla persoonallisella tyylillään ja niillä näytteillä, jotka hän on arvioinut että parhaiten tuovat esiin hänen osaamisensa. Erilaiset mediat esim. kuvat, posterit, videot tuovat tekstillisen kerronnan ohessa elävyyttä portfolioon. Mahdolliset suosittelijat tai suosittelut ovat eduksi. Osaamistavoitteiden ja osaamisen näytteiden lisäksi oman osaamisen kehittymisen reflektio on oleellisen tärkeää. Ohjeet portfolion rakentamiseen palveluun löytyvät videoina täältä ja kirjallisena täältä.

Prosessi käytännössä ja Kyvyt.fi:n käyttäminen:

  • Opiskelija hakee osaamisen arviointia e-lomakkeella, jonka tiedot menevät moduulivastaavalle ja näyttöryhmälle. Lomakkeella tulee olla linkki opiskelijan portfolioon. Portfolion asetuksissa tulee huolehtia, että portfoliossa on katseluoikeudet joko ”Salainen URL” tai ”julkinen”.
  • Moduulivastaava arvioi osaamisen ja hyväksyy suoritukset yhdessä näyttöryhmän kanssa.
  • Näyttöryhmään kuuluvat moduulivastaavan lisäksi kaksi lehtoria ja opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.
  • Näyttöryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä.
  • Näyttöryhmä voi pyytää lisänäyttöjä tai tarkennuksia hakemukseen tarvittaessa.
  • Arvioinnin jälkeen opiskelijan tulee säilyttää arviointimateriaali (portfolio) vähintään kuuden kuukauden ajan.

Erillistä ilmoittautumista moduuliin ei tarvita, moduulivastaava vie tiedot arvioinnin (hyväksytty/hylätty) yhteydessä Pakkiin projektina.

Portfolioiden palautus on aina tammikuun, huhtikuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Jaana Akiola, palvelusuunnittelija
jaana.akiola@laurea.fi

Janne Silajärvi, opiskelijakunnan asiantuntija
janne.silajarvi@laureamko.fi