Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteitä opiskelija-aktiivitoiminnasta

Oletko toiminut kampustiimissä, opiskelijayhdistyksessä tai vaikkapa edustajistossa? Voit hakea toiminnasta opintopisteitä ja osaamismerkkejä!

Opiskelijatoiminnassa syntyy osaamista, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Opiskelijatoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus suorittaa 5 op – 35 op opetussuunnitelman mukaista täydentävää osaamista. Nämä opintopisteet saavat vararehtorin päätöksellä tulla tutkinnon opintopisteiden lisäksi eivätkä ne estä osallistumista muuhun täydentävään opintotarjontaan.

Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta haetaan kunkin opintojakson osaamistavoitteiden yhteydessä löytyvällä osaamismerkkihakemuslomakkeella ja osaamisen näytöksi opiskelija laatii portfolion. Täytä lomakkeen tiedot ja liitä mukaan portfoliosi. Voit hakea pisteet yhdestä tai useammasta opintojaksosta samalla kertaa. Halutessasi voit myös ensin hakea pisteet osasta opintojaksoista ja myöhemmin toisista. Opintopisteet kirjataan sille lukukaudelle, milloin olet opintopisteet hakenut. Tuutorointiopintojakson arvioi kunkin opintojaksototeutuksen vastuuopettaja toteutuksen alussa ilmoitetulla tavalla.

Open badge -osaamismerkkiä voit hyödyntää  esimerkiksi LinkedIn-profiiliissasi osoittaaksesi kerryttämääsi osaamista. Osaamismerkki on voimassa viiden vuoden ajan myöntämisajankohdasta

Opiskelija-aktiivimoduulien moduulivastaava on Laurean palvelusuunnittelija Jaana Akiola.

Opintopisteiden hakeminen

  1. Tutustu osaamistavoitteisiin ja ilmoittaudu opintojaksoille. Ilmoittautuminen on jatkuvasti auki.
  2. Tee portfolio, jossa kuvaat tekemääsi ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Samassa portfoliossa voit hakea useampien opintojaksojen näyttöä.
  3. Tee osaamismerkkihakemus kuhunkin hakemaasi osaamismerkkiin erikseen.
  4. Näyttöryhmä arvioi hakemuksia jatkuvasti muuten paitsi loma-aikoina (vuodenvaihde ja kesä-heinäkuu).
  5. Näyttöryhmä joko hyväksyy tai pyytää lisäyksiä portfolioon
  6. Kun opintopisteet myönnetään, arviointi näytöstä on hyväksytty/hylätty ja lisäksi opiskelija saa Laurean osaamismerkin.

Moduulien ja opintojaksojen kuvaukset

Yhteisöllinen vaikuttaja

Yhteisöllinen vaikuttaja -moduuli on kaikkien opiskelija-aktiivitoimintaan osallistuvien perusosaamista. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, kampusten aktiivisessa opiskelijatoiminnassa sekä aktiivisesta opiskelijajärjestön viestinnän kehittämisestä verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä tuutoritoiminnassa.

Moduulissa keskiössä on tieto- ja taitoperustan kehittyminen, joka tukee vaikuttajana toimimista erilaisissa tilanteissa ja toiminnan eri tasoilla. Moduulin opintoja suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee viemään eteenpäin aloitteita sekä toimia vaikuttajana ja vastuunkantajana erilaisissa toimintaympäristöissä. Tuutoritoiminnan opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolista osaamista erilaisten ihmisten ohjaamisesta erilaisissa tilanteissa. Hän osaa tukea osaamisen ja opiskelijaidentiteetin kehittymistä sekä neuvoa erilaisten työvälineiden käytössä. Toiminnallaan hän osaa tukea yhteisöllisyyttä.

Jäsenpalvelut opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Asiakaspalveluosaaminen
Opiskelija osaa:
– kuvata, mitä on loistava asiakaspalvelu ja antaa tästä esimerkkejä omasta opiskelijatoiminnastaan
– kohdata erilaisia ihmisiä asiakaspalvelutilanteessa heidän tarpeensa huomioonottaen
– toimia asiakaspalvelussa rakentavasti ja yhteisöllisyyttä edistäen

2. Turvallisuus ja tietosuoja
Opiskelija osaa:
– noudattaa henkilötieto- ja salassapitovelvollisuutta ja kuvata näihin liittyviä riskejä jäsenpalveluita järjestettäessä
– käyttää jäsenrekisteriä ja kassajärjestelmää turvallisesti

3. Palveluiden kehittäminen
Opiskelija osaa:
– tunnistaa epäsuoran palautteen
– hyödyntää palautetta palveluiden kehittämisessä
– huomioida tulevaisuuden trendit palveluiden kehittämisessä

Viestintä opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Ulkoinen viestintä
Opiskelija osaa:
– käyttää viestintäkanavia monipuolisesti
– viestiä vaikuttavasti ja innostavasti
– seurata viestinnän trendejä ja hyödyntää niitä

2. Sisäinen viestintä
Opiskelija osaa:
– käyttää sovittuja viestintäkanavia
– edistää rakentavaa ja avointa viestintäkulttuuria
– raportoida omasta toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti

3. Markkinointi
Opiskelija osaa:
– noudattaa graafista ohjeistoa ja tone of voicea
– suunnitella markkinointia ja hyödyntää tekemäänsä suunnitelmaa eri kanavissa viestiessään
– hyödyntää erilaisten palveluiden ja tuotteiden keskinäistä yhteyttä lisämyynnissä

Tapahtumien järjestäminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Tapahtumaorganisointi
Opiskelija osaa:
– laatia tapahtuma- ja turvallisuussuunnitelman ja toimia niiden mukaan
– suunnitella tapahtuman budjetoinnin ja henkilöstöresurssien hyödyntämisen
– toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja pystyy reagoimaan niihin
– koordinoida ja toteuttaa tapahtuman viestintää ja markkinointia

2. Tapahtumien kehittäminen
Opiskelija osaa:
– tunnistaa erilaiset kohderyhmät, joille tapahtumia järjestetään ja kuvata kohderyhmien odotuksia tapahtumalle
– kehittää tulevia tapahtumia aiempien tuloksien ja palautteiden perusteella

3. Sidosryhmätyöskentely
Opiskelija osaa:
– tunnistaa tapahtumiin liittyvät sidosryhmät ja osaa kuvata sidosryhmien intressit yhteistyöhön tapahtumassa
– solmia yhteistyösopimuksen

Tuutorointi (5op), opintopisteet myöntää vastuuopettaja

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Kohtaaminen ja yhteisöllisyys
Opiskelija osaa:
– toimia moninaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja huomioida kaikki opiskelijat tasapuolisesti toiminnassaan
– aktiivisesti tukea uusien opiskelijoiden tutustumista ja ryhmän muodostumista
– järjestää yhteisöllisiä tapahtumia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa
– ohjata ja tukea saapuvia vaihto-opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti
– luoda yhteisöllisyyttä ja edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä verkkoympäristössä

2. Opiskelijan ohjaaminen
Opiskelija osaa:
– esitellä Laureaa ja ohjata uusia opiskelijoita Laurean toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin
– käyttää Laurean järjestelmiä ja tukea niiden käytössä
– toimia yhteistyössä toisten tuutorien, Laureamkon toimijoiden sekä Laurean henkilöstön kanssa
– toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
– esitellä tarjolla olevia opiskeluhyvinvointipalveluita ja toimia yhteistyössä hyvinvointitoimijoiden kanssa

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan yllä kuvattuna osaamisena portfolion avulla.

Tulevaisuuden johtaminen

Tulevaisuuden johtamisen moduulissa osaamisen ydintä on johtamisosaamisen kehittyminen käytännön toiminnassa. 

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee toimimaan johtotehtävissä niin asioiden kuin ihmisten johtamiseksi. Opiskelija osaa johtamisellaan edistää organisaation tavoitteita ja toteuttaa tarkoituksenmukaista johtamisviestintää. Johtamisessa hän osaa hyödyntää laatutyöhön, turvallisuuden arviointiin sekä henkilöstöjohtamiseen liittyvää osaamista.

Johtaminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Itsensä johtaminen
Opiskelija osaa:
– asettaa toiminnalleen tavoitteita
– hallita omaa ajankäyttöään
– arvioida oman toimintansa ja osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet

2. Strateginen johtaminen
Opiskelija osaa:
– kuvata strategisen ja operatiivisen toiminnan eron
– strategista suunnittelua eli esimerkiksi osaa asettaa tavoitteita ja mitata toimintaa
– ennakoida muuttuvia tilanteita ja reagoida niihin

3. Ihmisten johtaminen
Opiskelija osaa:
– toimia vastuullisesti johtajana
– johtaa tiimiä tuloksekkaasti ja toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa
– innostaa, kannustaa ja tukea tiimiään 

Vaikuttaminen opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Opiskelija osaa:
– tehdä vaikuttamistyötä itsenäisesti ja tavoitteellisesti
– tehdä suunnitelman edunvalvontatavoitteen saavuttamiseksi
– viestiä vaikuttavasti edunvalvontatoiminnasta

2. Päätöksenteko
Opiskelija osaa:
– kokouskäytännöt ja tuottaa kokousasiakirjoja
– raportoida toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti
– hyödyntää omia mahdollisuuksiaan päätöksentekoprosesseihin vaikuttamisessa

3. Vaikuttamisen työkalut
Opiskelija osaa:
– hyödyntää toiminnalleen keskeisiä asiakirjoja, kuten lainsäädäntöä tai Laurean ja opiskelijajärjestön ohjaavia dokumentteja
– hyödyntää opiskelijoilta saatua palautetta edunvalvonnassa
– toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa

Projektinhallinta opiskelijatoiminnassa (5op), hae pisteet tästä

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:
1. Tiimityöskentely
Opiskelija osaa:
– jakaa tehtäviä tiimissä tehokkaasti ja delegoida vastuullisesti digitaalisia työkaluja hyödyntäen
– toimia tiimille asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhdessä muiden kanssa
– järjestää tehokkaan kokouksen ja toteuttaa sen tuloksekkaasti
– arvioida omaa ja tiiminsä työskentelyä ja kehittää toimintaa sen pohjalta

2. Talous
Opiskelija osaa:
– tulkita ja hyödyntää talousdokumentteja, kuten tuloslaskelmaa, tasetta ja talousarviota
– kuvata taloussuunnittelun ja -seurannan merkityksen
– laatia budjetin
– tehdä inventaarion opiskelijajärjestön tuotteista

Lisätiedot

Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää esimerkiksi opiskelija-aktiivina toimintaan osallistumalla. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana tai ison projektikokonaisuuden tai yhdistyksen vetäjänä. Työkieli voi olla joko suomi tai englanti. Osaaminen tunnustetaan opintojaksokohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti kuvattuna osaamisena portfolion avulla.

Lisätietoja

Jaana Akiola, palvelusuunnittelija
jaana.akiola@laurea.fi

Janne Silajärvi, opiskelijakunnan asiantuntija
janne.silajarvi@laureamko.fi