Opiskelijan oikeudet

Tälle sivulle on listattu Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille kuuluvat opintojen suorittamiseen ja opiskelijan asemaan liittyvät oikeudet.

Laurean opiskelija, tunne oikeutesi:

Oikeudet pohjautuvat korkeakoulun sisäisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin sekä Suomen lakiin. Voit tukeutua tähän oppaaseen vaikeissa tilanteissa ja opiskelija oikeuksiin liittyvissä epäselvyyksissä.

Ole rohkeasti yhteydessä Laureamkon edunvalvonnan tiimiin epäselvissä tilanteissa.
Voit olla tiimiin yhteydessä sähköpostitse: [email protected]

1. Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet, työmäärä, osaamistavoitteet, tarjoama työelämäosaaminen, suoritustavat, päivämäärät ja muut keskeiset tiedot.

Opinnon toteutussuunnitelmassa esitetään opinnon tosiasiallinen alku- ja loppupäivämäärä, kampus, opetuskieli, ilmoittautumisaika, opintopistemäärä, osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja -menetelmät, arvioinnin kohteet, toteutustapa, opinnon työmäärä ja pakollinen kirjallisuus. Jokaisen opinnon alussa käydään yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi osaamistavoitteet, aikataulu ja arvioinnin perusteet.

Laurean tutkintosääntö 4§

Opintojakson eteneminen ja suorittaminen on kuvattu selkeästi Pepissä kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen alkua. Toteutussuunnitelmassa esitetään osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja arvioinnin kohteet, toteutustapa, opinnon työmäärä, pakollinen kirjallisuus, opinnon tosiasiallinen alku- ja loppupäivämäärä, toteuttava kampus, opetuskieli, ilmoittautumisaika ja opintopistemäärä.

Laurean päivä- ja monimuotototeutuksen laatukriteerit

2. Oikeus työelämäosaamista edistäviin oppimistehtäviin.

Kurssin tehtävien tulee liittyä opiskelijoiden tulevaan työuraan. Voit tarkistaa täyttävätkö tehtäväsi seuraavat kriteerit:

 • Tehtävät liittyvät selkeästi opintojakson osaamistavoitteisiin ja työelämän todellisiin tilanteisiin sekä toteuttavat kehittämispohjaista oppimista (LbD).
 • Tehtäväksiannot ovat selkeitä ja ne ohjaavat opiskelijan työskentelyä. Kunkin tehtävän osaamistavoite, suoritustapa, osaamisen arviointikriteerit ja aikataulu löytyvät helposti. 
 • Tehtävät vastaavat laajuudeltaan opiskeltavaa kokonaisuutta. Tehtävänannossa kerrotaan tehtävän suorittamiseen tarvittava arvioitu aika.
 • Tehtävät mahdollistavat opiskelijan yksilöllisen etenemisen (esim. opintojen kiihdyttäminen).
  • Laurean päivä- ja monimuotototeutuksen laatukriteerit
3. Oikeus suorittaa tutkintoon johtavat opinnot suoritusajassa.

Opiskelijoilla on oikeus ja velvollisuus suunnitella omia opintojaan. Samoin Laurealla on velvollisuus mahdollistaa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteutumisen ja tarjota sen laatimista varten ohjausta. Käytännössä Laurean pitää siis järjestää opinnot siten, ettei synny turhia pullonkauloja.

Lisätiedot:

 • Opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) tutkintorakenteen ja koulutuksen opetussuunnitelman määräämissä rajoissa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen koulutuksen ja sen opetussuunnitelman sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa mukaisesti opintojen suoritusajassa. Opiskelija ylläpitää henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa ja se tarkistetaan vuosittain opettajatuutorin kanssa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta oppimissuunnitelmansa laadintaan. 
  • Laurean tutkintosääntö 15 §
4. Oikeus saada opintojakson toteutuksen aikana tehdyn suorituksen arvosanan viimeistään neljän viikon kuluttua suorituksesta.
 • Jokaisen opintojaksolle tai projektiin hyväksytyn opiskelijan osaaminen arvioidaan. Opettaja vastaa siitä, että opintojakson tai projektin toteutuksen aikana tehtävät suoritukset arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluttua suorituksesta. Edellisen tulee kuitenkin mahdollistaa se, että vastuuopettaja kirjaa opintojakson tai projektin arvosanat opintosuoritusrekisteriin viimeistään kolmen viikon kuluttua toteutuksen päättymisestä (vrt. 4§ toteutussuunnitelmassa mainittava opinnon todellinen päättymispäivä), ellei opettajan työaikajärjestelyistä muuta johdu.
  • Laurean tutkintosääntö 21 §
5. Oikeus saada opintojakson arvosana opintorekisteriin viimeistään kolmen viikon kuluttua suorituksesta.
 • Jokaisen opintojaksolle tai projektiin hyväksytyn opiskelijan osaaminen arvioidaan. Opettaja vastaa siitä, että opintojakson tai projektin toteutuksen aikana tehtävät suoritukset arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluttua suorituksesta. Edellisen tulee kuitenkin mahdollistaa se, että vastuuopettaja kirjaa opintojakson tai projektin arvosanat opintosuoritusrekisteriin viimeistään kolmen viikon kuluttua toteutuksen päättymisestä (vrt. 4§ toteutussuunnitelmassa mainittava opinnon todellinen päättymispäivä), ellei opettajan työaikajärjestelyistä muuta johdu.
  • Laurean tutkintosääntö 21 §
6. Oikeus opintojen ohjaukseen.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen.

 

Lisätiedot:

 

 • Laurean opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opiskeluajan. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opettajatuutori opintojen alussa. Henkilökohtainen opettajatuutori tukee opiskelijan opintojen etenemistä koko opiskelupolun ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymisestä.
  • Laurean tutkintosääntö 18 §
7. Oikeus saada tietoon opintosuorituksen arviointiperusteet ja tutustua arvioituun opintosuoritukseen.
 • Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.
  • Ammattikorkeakoululaki 37 §

Opiskelijalle varataan tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta (L932/2014 § 37). Opettaja voi oman harkintansa mukaan palauttaa arvioidut suoritukset kuuden kuukauden jälkeen.

 • Laurean tutkintosääntö 21 §
8. Oikeus opintosuorituksen uusimiseen tai arvosanan korottamiseen.

Voit uusia hylätyn suorituksen kaksi kertaa ja korottaa hyväksyttyä suoritusta kerran.

 

Lisätiedot:

 

 • Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hyväksyttyä arvosanaa yhden kerran. Hyväksytyn arvosanan
  korottamisyritys kohdistuu aina koko opintoon. Korotuksen on tapahduttava suoritusta seuraavan puolen vuoden aikana.
  • Laurean tutkintosääntö 23 §
9. Oikeus hyväksilukea muualla hankittu osaaminen ja saada käytänteistä tietoa kurssin alussa.
 • Kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.
 • Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu.
  • Laurean tutkintosääntö 16 §
 • Opintojakson HOT- ja TOPI-käytänteet on selkeästi kuvattu ja niistä kerrotaan opiskelijoille heti opintojakson alussa tai jo sitä ennen.
  • Laurean päivä- ja monimuotototeutuksen laatukriteerit
10. Oikeus harkinnanvaraiseen opintojen lisäaikaan.
 • Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea harkinnanvaraista lisäaikaa. Harkinnanvaraista lisäaikaa voi hakea ammattikorkeakoulun ilmoittamana aikana. Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskelijan on liitettävä hakemukseen toteuttamiskelpoinen suunnitelma suoritettavista opinnoista ja aikataulusta opintojensa loppuun saattamiseksi. 
 • Opiskeluoikeuden lisäaika voidaan myöntää vain, mikäli valmistuminen lisäaikana on realistista. Lisäaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi. 
  • Laurean tutkintosääntö 10 §
11. Oikeus osallistua opintojaksoon niin, että osaamistavoitteet saavutetaan.
 • Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina tai projektiopintoina. Opinnot järjestetään siten, että opiskelijat voivat suorittaa opintojaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua koulutuksen opintojaksoille tai projektiopintoihin siten, että osaamistavoitteet saavutetaan. 
  • Laurean tutkintosääntö 18 §
12. Oikeus pakollisen läsnäolon perusteluihin.
 • Mikäli opinnolla edellytetään pakollista läsnäoloa, on se kirjattava ja perusteltava opinnon toteutussuunnitelmassa.
  • Laurean tutkintosääntö 18 §
13. Oikeus sairauslomaan

Lyhytaikaisen sairauden aikana opiskelijalla on mahdollisuus nostaa opintotukea vaikka opintojen eteneminen hidastuisi. Opiskelijalla on pitkäkestoisen sairauden ajaksi oikeus hakea sairauslomaa ja sairauspäivärahaa.

Lisätiedot:

 • Sairausvakuutuslaki, opintotukilaki 6 §
14. Oikeus kohtuulliseen ja elämänvaiheen huomioon ottavaan toimeentuloon.

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen sosiaaliturva. Opiskelijat, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ovat oikeutettuja opintotuen huoltajakorotukseen. Opiskelijat ovat myös oikeutettuja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan, toimeentulotukeen ja sairauspäivärahaan.

Lisätiedot:

 • Opintotukilaki 5§ ja 14§, sairausvakuutuslaki 1-10§, toimeentulotukilaki 2§
15. Oikeus turvalliseen, esteettömään, tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen sekä syrjinnästä ja häirinnästä vapaaseen opiskeluympäristöön.
 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
  • Ammattikorkeakoululaki 31 §
 • Laurea on sitoutunut edistämään esteetöntä opiskelua yhdenvertaisuuslain ja Laurean opiskelijoiden yhdenvertaisuusohjelman edellyttämällä tavalla. Koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjauksessa pyritään ottamaan huomioon opiskelijan yksilölliset valmiudet opintojen suorittamiseen.
  • Laurean tutkintosääntö 27 §
 • Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
  • Yhdenvertaisuuslaki 6 §
 • Häiritsevä̈, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen on kielletty kaikessa Laurean toiminnassa.
  • Laurean tutkintosääntö 28 §
 • Yhteisöllisesti tuotetussa Laurean strategiassa 2030 yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi määritellään yhteisöllinen korkeakoulu, jossa luotetaan yhteiskehittämiseen ja yhdessä tekemiseen arvostaen korkeakouludemokratiaa, jolla Laurea haluaa edistää kaikkien äänien kuulumista yhteisössä. Laurea kunnioittaa siksi monimuotoisuutta ja kaikkia ihmisiä. Laurea ja laurealainen kohtelee ihmistä yhdenvertaisesti uskontoon, ikään, etniseen taustaan, vammaisuuteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen katsomatta. Laurealaiset ottavat mukaan myös ne korkeakouluyhteisön jäsenet, jotka eivät osaa suomea.
  • Laurean tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Katso myös:
  • Tasa-arvolaki 5-7 §, 8b §, 10a §, 11-12 §

Laureamkon edunvalvonnan tiimi

[show-team category='edunvalvonta' layout='grid' style='img-circle,text-center,img-above,4-column' display='name,photo,social,freehtml,position,location,website' img='250,250']