On jälleen se aika vuodesta, kun koululaiset pääsevät kesälomille, ylioppilaat laittavat valkolakit päähänsä ja ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat tutkintotodistuksensa.

Laurean-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden palautteet ja valmistumisprosentit ovat olleet toistuvasti positiivista luettavaa. Vuoden 2014 valmistuneista tehty FUAS-raportti ja vuoden 2013 valmistuneille suunnattu tutkimus, AMKista uralle, kertovat valmistuneiden työllistymisestä, sekä taidoista mitä Laurean opinnot tarjoavat työelämään. FUAS tutkimuksen mukaan 94% valmistuneista ovat työllistyneitä ja 60 % valmistuneista oli saanut tutkintoa vastaavan työpaikan. Vain 6 % vastanneista oli työttömänä työnhakijana tai vailla työsuhdetta ja 17 % vastanneista ei ollut saanut vielä tutkintoaan vastaavaa työpaikkaa.

Suurimpia työnantajia Laureasta valmistuneille ovat olleet yksityiset yrittäjät, sekä kunnalliset sektorit. Työllistymistä vaikeuttaviksi tekijöiksi nousivat erityisesti alan sekä alueen heikko työmarkkinatilanne, työkokemuksen puute ja puutteelliset suhdeverkostot (FUAS-raportti, 2016). Vuonna 2013 valmistuneet kokivat Laurean opetuksen tason olevan käytännönläheistäja opetuksen antavan hyvät perusvalmiudet työelämässä oppimiselle. Laureasta valmistuneiden tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat myös työllistymistä edistävä tutkinto, työelämäyhteistyön tärkeys, sekä Laurean tarjoama pohja jatko-opinnoille. Laureassa opituista tulevaisuuden taidoista valmistuneet listasivat hyödylliseksi muun muassa verkostoitumistaidot, kyvyn itsenäiseen työskentelyyn, kielitaidot, itsensä johtamisen, esiintymis- ja viestintätaidot, sekä paineensietokyvyn.

Työskentelyn lisäksi valmistuneilla on tarve kehittää itseään. Valtakunnallisesta aineistosta, yli tuhannella valmistuneella on halu opiskella ja kouluttautua lisää. Myös oman osaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen, esimerkiksi johtamis- ja esimiestehtäviin ovat monien valmistuneiden tavoitteissa (AMKista uralle, 2019).

Näiden tilastojen myötä onnittelut kaikille tänä keväänä valmistuneille ja onnea oman unelmatyöpaikan tavoitteluun! Alumnitoiminnassa tavataan!

Uraseurannasta ja tuloksista voit lukea lisää Laurean nettisivuilta, LINKistä ja uraseuranta.fi –sivustolta.

FUAS-raportista: https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/ajankohtaista/Tiedotteet/Sivut/FUAS-raportti-Valmistuneet-ty%C3%B6llistyv%C3%A4t-hyvin-monipuolisiin-ty%C3%B6nkuviin.aspxAMKista uralle tilastoja: https://laureauas.sharepoint.com/:p:/r/sites/Koulutuksenjohtoryhm/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B717A5154-C818-4F91-A0CF-638B6AA29312%7D&file=Liite%204.%20AMKista%20uralle%20-%20uraseurantatiedot%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20Laurea_Koulutuksen%20jory%2020.5.19.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1

Lisätietoja uraseurannasta: http://uraseurannat.wordpress.tamk.fi/ammattikorkeakoulujen-uraseuranta/tulokset-uraseurantakyselyista/