Opinnäytetyö on tälläkin hetkellä monelle ajankohtainen aihe. Monelle opinnäytetyöstä on myös tullut todellinen mörkö opintojen loppupuolella. Opinnäytetyöprosessin kehittämistarve tiedostetaan myös Laureassa, mutta haasteena on ollut se, miten sitä voidaan kehittää opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Lähdimme pohtimaan tätä Laureamkossa ja sen tuloksena syntyi kysely opinnäytetöiden ohjauksesta.

Laureamko toteutti helmikuussa opinnäytetöiden ohjaus -kyselyn, jonka tarkoituksena oli löytää olemassa olevia hyviä käytänteitä ja konkreettisia keinoja ohjauksen kehittämiseen. Kyselyä jaettiin Laureamkon Facebook -sivulla, Laureamkon edunvalvonnasta kiinnostuneille suunnatussa Lennin jengi -ryhmässä ja opiskelija-aktiiveille suunnatussa Toimijat-ryhmässä. Lisäksi kysely julkaistiin LINKissä ja lähetettiin alakohtaisille kehittämispäälliköille saateteksteineen ja pyydettiin välittämään sitä eteenpäin opiskelijoille. Vastausajaksi asetettiin 5.2-22.2. Määräaikaan mennessä vastauksia tuli huimat 95 kpl. Vastanneita oli kaikilta kampuksilta, koulutusaloilta ja eri opinnäytetyöprosessin vaiheista.

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia ohjauksen riittävyydestä sekä siitä, mikä ohjauksessa on ollut onnistunutta, mihin olisi kaivannut lisää ohjausta ja miten ohjausta voisi kehittää. 34 % vastaajista koki saaneensa riittävästi ohjausta, 60 % ei ollut saanut riittävästi ohjausta ja 6 % valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Kysymykseen ”keneltä olet saanut eniten ohjausta opinnäytetyöhösi?” ylivoimaisesti eniten annettiin vastaukseksi opiskelijatoveri ja opinnäytetyön ohjaaja (kts. taulukko alla). Kysymyksen asettelu mahdollisti useamman vaihtoehdon valitsemisen, joten osa vastaajista on myös voinut valita molemmat vaihtoehdot. Jatkokysymyksenä voisikin esittää, liittyikö opiskelijatoverilta ja opinnäytetyön ohjaajalta saatu ohjaus eri asioihin.

Keneltä olet saanut eniten ohjausta opinnäytetyöhösi?

Vastauksissa korostui kokemuksien kahtiajakoisuus. Osa vastaajista oli todella tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, kun taas toiset kokivat parannettavaa olevan paljon. Muutamat vastaajista nostivat esiin oman ohjaajansa nimellä ja kehottivat ottamaan mallia hänen ohjaustyylistään. Opiskelijat arvostivat ohjaavan opettajan asiantuntemusta koko prosessista, konkreettista apua esimerkiksi opinnäytetyön rakenteen hahmottamisessa, kannustavaa asennetta ja sitoutuneisuutta ohjaukseen.

Kyselyssä nousi esiin opiskelijoiden kokemus siitä, että opinnäytetöiden ohjaus ei ole tasalaatuista. Ohjauksessa vaikuttaa olevan kampus-, ala- ja opettajakohtaisia eroja. Opiskelijat myös kokivat, että heitä ei kohdella tasa-arvoisesti. Esimerkiksi yksi vastaajista kirjoitti: ”Ohjausta pitäisi yhtenäistää ohjaajien välillä. Opponoin kurssikavereideni opparin ja omasta opparistani olisi ollut hieman samantapainen, mutta suunnittelemani menetelmät eivät kelvanneetkaan ohjaajille. Kavereilla oli siis eri ohjaajat ja heidän käyttämänsä menetelmät kelpasivat ja kaverit vielä saivat hyvät arvosanat opparistaan.”.

Myös LINKissä olevaan opinnäytetyöohjeeseen kaivattiin tarkennuksia. Moni vastaaja koki sen sisällön liian ympäripyöreänä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojaksoa toivottiin linkitettäväksi paremmin osaksi opinnäytetyötä. Vastaajat kokivat, että opinnäytetyön aikana he olisivat tarvinneet eniten apua opinnäytetyön kirjoittamiseen. Esimerkiksi tähän voitaisi tarjota nykyistä enemmän välineitä tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojaksolla.

Opinnäytetyön ohjaus -kyselyn tuloksia käytiin läpi Laureamkon edunvalvontatiimin tapaamisessa yhdessä opetuksesta vastaavan vararehtorin, Katri Ojasalon, kanssa. Työstäminen jatkuu opetuksen ja ohjauksen kehittämistyöryhmässä ryhmän opiskelijaedustajan, kehittämispäälliköiden ja opintopäälliköiden kanssa. Lisätietoa aiheesta saat taru(at)laureamko.fi.