Moikka kaikki!

Mie olen Silja, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Hyvinkään kampukselta ja ehdolla Laureamkon edustajistoon numerolla 10. Tähän mennessä olen ehtinyt toimimaan Laureamkossa monissa eri rooleissa. Aluksi kampustoimijana, tuutorina, vastuutorina ja hallopedinä sekä tänä vuonna Laureamkon hallituksessa vastuullani opiskelijahyvinvointi.

Olen ehdolla edustajistoon, koska rakastan opiskelijoiden edunvalvontaa ja haluan päästä jatkamaan työtä sen parissa. Laureamko on vaikuttava organisaatio sekä Laurean sisällä että yleisesti Uudellamaalla. Koen hyötyväni siitä, että olen jo aikaisemmin päässyt toimimaan mm. Laureamkon hallituksessa ja kampustoimijana, ja näiden kautta luomaan erilaisia verkostoja. Laureamkon lisäksi olen päässyt tekemään vaikuttamistyötä mm. kunnallispolitiikassa ja Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat L’Addikti ry:ssä, jossa toimin tällä hetkellä puheenjohtajana.

Koen, että Laurean ja Laureamkon tulee panostaa edelleen enemmän opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijan hyvinvointi vaikuttaa moniin asioihin, esimerkiksi opintojen etenemiseen. Hyvinvoinnin pitkäaikainen heikkeneminen voikin pahimmillaan johtaa esimerkiksi opintojen keskeytymiseen. Laureamkossa on vuosien saatossa tehty paljon hyvää työtä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien asioiden parissa, mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Haluan päästä jatkamaan työtä tämän(kin) asian parissa! 🙂

Hello everybody!

I’m Silja, a second year nursing student from Hyvinkää and running for the Council of Representatives of Laureamko with the number 10. So far I have been involved in Laureamko in many different roles. Initially, as a campus operator, tutor, tutor representative and hallopedist, and this year responsible for student well-being in Laureamko’s Board is Representatives.

I’m running for the Council of Representatives, because I love advocating for students and I want to get to continue to work on it. Laureamko is an impressive organization both within Laurea and in the general Helsinki metropolitan area. I benefit from the fact that I have already been able to operate for example in municipal government and on the campus, and created different networks through these. In addition to Laureamko, I have been able to do advocacy in municipal politics and the organization Laurea’s students of social and health care, L’Addikti ry, in which I currently serve as chairman.

I feel that Laurea and Laureamko should continue to invest further in student wellbeing. The student’s well-being affects many things, such as the progress of studies. The long-term weakening of well-being can, at worst, lead to interruption of studies, for example. During the years, Laureamko has done a lot of good work on student welfare issues, but there is still a lot of work left to do. I want to get to work on this thing (as well)! 🙂